Masz pytania? Napisz:
Skontaktuj się z nami info@exportpaczka.pl
Reklamacje i rozwiązywanie sporów
Nieustannie czynimy wszystko co w naszej mocy, by zapewnić najwyższy poziom jakości obsługi i oferowanych usług
 1. Nieustannie czynimy wszystko co w naszej mocy, by zapewnić najwyższy poziom jakości obsługi i oferowanych usług. Reklamacje można składać z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług, a w szczególności: niewykonania lub opóźnienia w terminie realizacji usługi, uszkodzenia, zagubienia lub opóźnienia w doręczeniu przesyłki.
 2. JAK WNIEŚĆ REKLAMACJĘ

 3. Aby wnieść reklamację, mogą Państwo skorzystać z poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Poniżej podajemy dane, pod które należy kierować reklamacje:
  • ExportPaczka Maciej Karwat,
   ul. Gajowa 1,
   44-240 Żory
   info@exportpaczka.pl
 4. W celu umożliwienia nam sprawnego rozpoznania zgłoszenia reklamacyjnego, powinno ono zawierać:
  • - imię i nazwisko,
  • - adres,
  • - nr telefonu i adres e-mail,
  • - datę zawarcia umowy,
  • - datę stwierdzenia przyczyny reklamacji,
  • - opis problemu,
  • - żądanie reklamacji,
  • - podpis,
  przy czym udostępniamy możliwość złożenia reklamacji przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Prosimy, aby pamiętać o szczególnych wymogach, dotyczących reklamacji w zakresie świadczenia usług przewozu. W takim przypadku, w celu umożliwienia nam sprawnego rozpoznania zgłoszenia reklamacyjnego, powinno ono zawierać:
 6. W przypadku listów:
  • 1. imię i nazwisko Nadawcy albo Adresata albo nazwę oraz adres do korespondencji albo adres siedziby Nadawcy albo Adresata,
  • 2. przedmiot reklamacji,
  • 3. datę i miejsce nadania przesyłki pocztowej albo przekazu pocztowego,
  • 4. numer Listu przewozowego potwierdzającego nadanie lub numer przesyłki pocztowej – w przypadku przesyłki rejestrowanej albo przekazu pocztowego,
  • 5. uzasadnienie reklamacji,
  • 6. kwotę odszkodowania – w przypadku, gdy Usługobiorca składający reklamację żąda odszkodowania,
  • 7. podpis Usługobiorcy składającego reklamację – w przypadku reklamacji wnoszonej w formie pisemnej,
  • 8. datę sporządzenia reklamacji,
  • 9. wykaz załączonych dokumentów,
  • 10. oryginał Listu przewozowego – w przypadku reklamacji wnoszonej przez Nadawcę Przesyłki,
  • 11. oświadczenie Nadawcy o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń – w przypadku reklamacji wnoszonej przez adresata Przesyłki,
  • 12. kopię protokołu sporządzonego przez operatora pocztowego bezpośrednio przy przyjęciu uszkodzonej przesyłki rejestrowanej lub stwierdzonych ubytkach jej zawartości – w przypadku przyjęcia tej przesyłki przez Adresata – albo oświadczenie o stwierdzonych ubytkach lub uszkodzeniach przesyłki rejestrowanej złożone przez przyjmującego tę przesyłkę bezpośrednio przy przyjęciu przesyłki,
  • 13. opakowanie uszkodzonej Przesyłki,
  • 14. oświadczenie o stwierdzeniu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki pocztowej, z zachowaniem terminu, o którym stanowi art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, wraz ze wskazaniem okoliczności bądź dowodów potwierdzających zaistnienie okoliczności warunkujących dochodzenie odszkodowania, o których mowa w art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe,
  • 15. przytoczenie okoliczności potwierdzających nadanie lub doręczenie przesyłki pocztowej albo przekazu pocztowego oraz wskazanie dowodów potwierdzających ten fakt,
  • 16. dokumenty potwierdzające nienależyte wykonanie usługi doręczenia przesyłek pocztowych, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
 7. W przypadku paczek lub palet:
  • 1. datę sporządzenia reklamacji,
  • 2. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) Usługodawcy,
  • 3. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację,
  • 4. tytuł oraz uzasadnienie reklamacji,
  • 5. kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego Listu przewozowego),
  • 6. wykaz załączonych dokumentów,
  • 7. podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji,
  • 8. oryginał Listu przewozowego,
  • 9. potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia.
 8. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 9. Otrzymane reklamacje rozpatrujemy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo pocztowe oraz ustawy Prawo przewozowe. Informacje o stosowanej przez nas procedurze rozpatrywania reklamacji znajdą Państwo w regulaminie naszej strony internetowej, w części „Reklamacje” oraz poniżej.
 10. Czas rozpoznania: wynosi 14 dni od daty zgłoszenia, chyba że przepisy szczególne umożliwiają lub nakazują stosowanie innego terminu reklamacji. Termin 30 dni na rozpoznanie reklamacji dotyczy świadczeń podlegających przepisom ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
 11. Podstawa reklamacji: reklamacje można składać z tytułu rękojmi za usługi, a także z tytułu wystąpienia przesłanek określonych w przepisach ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe lub ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
 12. Postanowienia szczegółowe.
  Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi podlegającej przepisom ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe:
  • - wygasa wskutek przyjęcia Przesyłki bez zastrzeżeń, chyba że ubytki lub uszkodzenia Przesyłki niedające się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu Przesyłki i nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia Przesyłki zgłosił Usługodawcy roszczenie z tego tytułu oraz udowodnił, że ubytki lub uszkodzenia Przesyłki powstały w czasie między przyjęciem Przesyłki przez Usługodawcę w celu wykonania Usługi a jej doręczeniem Adresatowi – w zakresie roszczeń z tytułu uszkodzeń i ubytków Przesyłki,
  • - można zgłosić po upływie 14 dni i nie później niż w terminie 12 miesięcy, liczonych od dnia nadania Przesyłki – w zakresie pozostałych roszczeń,
  • - przysługuje Adresatowi w przypadku, gdy Nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo gdy Przesyłka zostanie doręczona Adresatowi.
 13. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania Usługi podlegającej przepisom ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe:
  • - wygasa wskutek przyjęcia Przesyłki bez zastrzeżeń, chyba że: szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem Przesyłki przez uprawnionego, zaniechano takiego stwierdzenia z winy Usługodawcy, ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika lub szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu Przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem Przesyłki do przewozu a jej wydaniem,
  • - w zakresie żądania zwrotu należności lub jej części przysługuje temu Usługobiorcy, który dokonał zapłaty,
  • - w zakresie innych roszczeń przysługuje temu Usługobiorcy, któremu przysługuje prawo rozporządzania Przesyłką.
 14. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji: W treści składanej reklamacji zaleca się podanie danych kontaktowych, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej. W przypadku braku podania tych danych, udzielimy odpowiedzi na reklamację w sposób analogiczny do jej wniesienia.
 15. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 16. Jeżeli nie będą Państwo zadowoleni ze sposobu rozpatrzenia reklamacji, mogą Państwo skorzystać z przysługujących sposobów pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Jako konsumenci, mogą Państwo skorzystać z następujących możliwości:
  • - Złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej. Adres właściwego sądu można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  • - Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. Adres właściwej Inspekcji można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  • - Skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
  • - Złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
 17. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych wyżej wymienionych podmiotów.
 18. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.