Masz pytania? Napisz:
Skontaktuj się z nami info@exportpaczka.pl
Regulamin (dotyczy każdego z regulaminów)
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez ExportPaczka.pl

Definicje

 1. Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Użytkownik może się z nim skontaktować, tj. ExportPaczka Maciej Karwat, ul. Gajowa 1, 44-240 Żory, e-mail: info@exportpaczka.pl, tel. (+48) 32 44 84 122.
 2. Dane Kontaktowe Użytkownika to dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca może z nim się skontaktować, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
 3. Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto Użytkownika to panel zarządzający zamówieniami Użytkownika, dostępny w obszarze Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania.
 5. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej ExportPaczka.pl, który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny ExportPaczka.pl na rzecz Użytkowników.
 6. Regulamin Przewozu Krajowego to regulamin świadczenia Usługi przewozu przesyłek krajowych, który określa warunki świadczenia Usługi przewozu krajowego przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników.
 7. Regulamin Przewozu Międzynarodowego to regulamin świadczenia Usługi przewozu przesyłek zagranicznych, który określa warunki świadczenia Usługi przewozu międzynarodowego przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników.
 8. Rejestracja to procedura utworzenia Konta Użytkownika przez Użytkownika, przy użyciu formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu.
 9. Serwis to serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim, za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: ExportPaczka.pl.
 10. Umowa to umowa o świadczenie Usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
 11. Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 12. Usługodawca to Maciej Karwat, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ExportPaczka Maciej Karwat, ul. Gajowa 1, 44-240 Żory, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6342669040 oraz REGON: 241976214, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu.
 13. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, która zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą zdolności prawnej.

§1 Postanowienia ogólne

 1. 1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem URL: www.exportpaczka.pl/regulamin.
 2. 2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem, Regulaminem Przewozu Krajowego, Regulaminem Przewozu Międzynarodowego oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. 3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu oraz w siedzibie Usługodawcy.
 4. 4. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 5. 5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje, nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy.
 6. 6. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

§2 Warunki korzystania i rejestracja konta w serwisie

 1. 1. W celu korzystania z Serwisu, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej lub poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 2. 2. Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
 3. 3. Utworzenie Konta Użytkownika następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, która polega na wypełnieniu i wysłaniu Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 4. 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Użytkownika.
 5. 5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola potwierdzenia, Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 6. 6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego, Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć, iż:
  • 1. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych przez Usługodawcę,
  • 2. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez serwis internetowy Opineo.pl, administrowany przez Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-333) przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, w celu umożliwienia publikacji w jego obszarze opinii, dotyczącej Usług świadczonych przez Serwis.
 7. 7. Oświadczenie o którym stanowi punkt powyższy, obejmuje potwierdzenie przez Użytkownika, iż został poinformowany o treści niniejszego przepisu: wskazane cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych przy użyciu Danych Kontaktowych Użytkownika. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 8. 8. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.
 9. 9. Zarządzanie zamówieniami Użytkownika odbywa się za pośrednictwem Konta Użytkownika.
 10. 10. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła.
 11. 11. W celu korzystania z Konta Użytkownika wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.

§3 Usługi bezpłatne świadczone w ramach serwisu

 1. 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników następujące bezpłatne Usługi:
  • 1. udostępnienie formularza kontaktowego,
  • 2. udostępnienie formularza zamówień,
  • 3. udostępnienie kalkulatora wyceny,
  • 4. wyświetlenie statusu zamówienia,
  • 5. prowadzenie Konta Użytkownika,
  • 6. Newsletter.
 2. 2. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Przedmiot Usługi stanowi udostępnienie formularza kontaktowego, w celu wysłania wiadomości do Usługodawcy.
 3. 3. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia formularza zamówień zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza zamówień i zostaje rozwiązana w chwili złożenia zamówienia lub zaniechania jego złożenia przez Użytkownika. Przedmiot Usługi stanowi udostępnienie formularza zamówień, w celu złożenia oferty Usługodawcy.
 4. 4. Usługa udostępnienia kalkulatora wyceny świadczona jest zgodnie z postanowieniami §4 Regulaminu.
 5. 5. Umowa o świadczenie Usługi wyświetlenia statusu zamówienia zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza „Sprawdź status zamówienia” i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Przedmiot Usługi stanowi udostępnienie w obszarze Serwisu formularza sprawdzenia, w celu umożliwienia Użytkownikowi sprawdzenia statusu złożonego zamówienia w przedmiocie świadczenia Usługi przewozu. Wyświetlenie informacji następuje po wprowadzeniu numeru zamówienia w polu formularza i użyciu przycisku uruchamiającego funkcjonalność.
 6. 6. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili jego Rejestracji. Przedmiot Usługi stanowi udostępnienie panelu, służącego do zarządzania zamówieniami Użytkownika.
 7. 7. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas oznaczony, w chwili wysłania przez Usługodawcę potwierdzenia jej zawarcia, pod adres poczty elektronicznej Użytkownika i zostaje rozwiązana w chwili złożenia żądania wypisania się z subskrypcji przez Użytkownika. Aby zrezygnować z Usługi, należy wypisać się z subskrypcji przy użyciu linka deaktywującego, znajdującego się w obszarze wiadomości Newsletter. Przedmiot Usługi stanowi wysyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych pod adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 8. 8. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi może być rozwiązana przez Użytkownika lub Usługodawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Usługodawcy lub Danych Kontaktowych Użytkownika.

§4 Kalkulator wyceny usługi przewozu

 1. 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom bezpłatną Usługę wyceny Usługi przewozu, przy użyciu zautomatyzowanego kalkulatora wyceny.
 2. 2. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z formularza kalkulatora wyceny Usługi przewozu.
 3. 3. W celu skorzystania z formularza kalkulatora wyceny, należy wprowadzić informacje dotyczące Usługi przewozu, wybierając odpowiednie warianty spośród dostępnych kryteriów, a w szczególności:
  • 1. rodzaj i wymiary przesyłki podlegającej przewozowi,
  • 2. kraj odbioru przesyłki,
  • 3. docelowy kraj doręczenia przesyłki.
 4. 4. Kalkulacja wyceny następuje na podstawie informacji zaznaczonych przez Użytkownika w obszarze pól formularza.
 5. 5. Kalkulacja wyceny wykonywana jest automatycznie, a jej wynik zostaje wyemitowany Użytkownikowi bezpośrednio po wyborze właściwych kryteriów.
 6. 6. Cena zamieszczona w kalkulacji wyceny jest wyrażona w polskich złotych i zawiera wartość należnego podatku.
 7. 7. Po wyemitowaniu wyceny, Użytkownik może przejść do formularza składania zamówienia, poprzez użycie przycisku „Złóż zamówienie”.

§5 Usługa przewozu

 1. 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatną Usługę przewozu krajowego lub międzynarodowego przesyłek, tj. listów, paczek lub towarów.
 2. 2. Warunki i zasady świadczenia Usługi przewozu zostały zamieszczone w Regulaminie Przewozu Krajowego i Regulaminie Przewozu Międzynarodowego, dostępnych na stronie internetowej Serwisu.
 3. 3. Zamówienie Usługi przewozu następuje poprzez złożenie Usługodawcy oferty za pośrednictwem formularza, opublikowanego na stronie internetowej Serwisu i opisanego w §3 ust. 3 Regulaminu.
 4. 4. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 5. 5. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza, Użytkownik powinien wprowadzić w jego obszarze istotne informacje na temat warunków świadczenia Usługi, a w szczególności:
  • 1. liczbę, rodzaj oraz wymiary przesyłek podlegających Usłudze,
  • 2. kraj odbioru przesyłki,
  • 3. docelowy kraj doręczenia przesyłki,
  • 4. termin nadania przesyłki,
  • 5. informacje o nadawcy i odbiorcy przesyłki, w tym adres odbioru i doręczenia.
 6. 6. Złożenie oferty Usługodawcy następuje w chwili użycia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, po uprzednim wprowadzeniu przez Użytkownika istotnych informacji na temat warunków świadczenia Usługi, w obszarze formularza.
 7. 7. Przed złożeniem oferty, Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i Regulaminem Przewozu Krajowego lub Regulaminem Przewozu Międzynarodowego oraz akceptuje ich postanowienia. W zakres oświadczenia woli zawarcia umowy z Usługodawcą złożonego przez potwierdzenie akceptacji Regulaminu i Regulaminu Przewozu, wchodzą ich postanowienia.
 8. 8. Potwierdzenie akceptacji Regulaminu i Regulaminu Przewozu Krajowego lub Regulaminu Przewozu Międzynarodowego następuje poprzez zaznaczenie pól potwierdzenia, przy oświadczeniach o akceptacji postanowień tych dokumentów oraz zapoznaniu się z ich treścią. Oświadczenia zawierają hiperłącza do wymienionych dokumentów.
 9. 9. Wartość opłat z tytułu realizacji Usług jest ustalana na podstawie cen opublikowanych na stronie internetowej Serwisu.
 10. 10. Termin i sposób realizacji Usługi jest ustalany na podstawie informacji zamieszczonej w ofercie Użytkownika.
 11. 11. Oświadczenie woli złożone w sposób określony w pkt 3 stanowi ofertę zgodnie z art. 66 § 1 ustawy Kodeks cywilny.
 12. 12. Na podstawie art. 66¹ § 1 ustawy Kodeks cywilny, złożona oferta wiąże Użytkownika, jeżeli Usługodawca potwierdzi jej otrzymanie.
 13. 13. Usługodawca może odrzucić ofertę lub skontaktować się z Użytkownikiem w celu zaproponowania innych warunków realizacji świadczenia.
 14. 14. Usługodawca w przewozie paletowym wyklucza transport niektórych towarów (punkt 15. W celu możliwości ich przewiezienia, wcześniej należy skontaktować się z Usługodawcą.
 15. 15. Towar wykluczony z transportu paletowego: zderzaki, tłumiki, części karoserii, silniki, skrzynie biegów, szyby, akumulatory, paliwa, oleje, smary, bagażniki, chłodnice, meble złożone – łóżka, kanapy, wersalki, fotele, wanny, zlewy, kabiny prysznicowe, płytki, ceramika, szyby, lustra, blaty, witryny, lampy, żyrandole, towary szklane, towary zelementami szklanymi, opakowania szklane, deski surfingowe, kajaki, sztywne żagle, maszty, bramki, stoły bilardowe, ping pongowe, do cymbergaja i piłkarzyków, bieżnie iatlasy, rowerki treningowe, lady chłodnicze, drabiny, produkty łatwo i szybko psujące się, rośliny, zwierzęta – w tym żywe przynęty wędkarskie, akwaria, sejfy, kasy pancerne, bramy, ogrodzenia, kraty, elementy budowlane – beton, bruk, cegły, pustaki, granity, marmury, kamień, rynny, stropy, kruszywa i inne elementy sypkie (w tym pakowane w worki), futryny, drzwi, okiennice, okna, elementy stolarki budowlanej, kleje i farby w plastikowych wiaderkach, płyty offsetowe (dot. materiałów poligraficznych), fajerwerki.

§6 Płatności

 1. 1. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności z tytułu świadczonych Usług:
  • 1. przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy,
  • 2. przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Przelewy24, obsługiwanego przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15,
  • 3. przy użyciu zewnętrznego systemu płatności, obsługiwanego przez administratora serwisu internetowego Bitbe.com.
 2. 2. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za Usługi z góry. Termin płatności należności przypada na chwilę rozpoczęcia realizacji Usługi.
 3. 3. Rachunek lub faktura z tytułu świadczonych Usług zostają przesłane wiadomością e-mail pod adres e-mail Użytkownika.
 4. 4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 5. 5. Zwrot płatności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny zwrotu, a w szczególności w przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta albo uznania przez Usługodawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 6. 6. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

§7 Reklamacje

 1. 1. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny, podany w Danych Kontaktowych Usługodawcy.
 2. 2. Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Użytkownika.
 4. 4. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Użytkownika, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
 5. 5. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Usług.
 6. 6. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 w zw. z art. 638 § 1 ustawy Kodeks cywilny, przepisów o rękojmi z tytułu świadczeń umownych nie stosuje się.
 7. 7. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • 1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
  • 2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
  • 3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  • 4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§8 Odstąpienie od umowy

 1. 1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy z wyłączeniem przypadków określonych w pkt 8.
 2. 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 3. 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsumenci muszą poinformować Usługodawcę (ExportPaczka Maciej Karwat, ul. Gajowa 1, 44-240 Żory, e-mail: info@exportpaczka.pl, tel. (+48) 792 740 155) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 6. 6. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle potwierdzenie jego otrzymania.
 7. 7. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. 8. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do Umowy:
  • 1. jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • 2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu do przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§9 Prawa i obowiązki stron

 1. 1. Znaki towarowe, elementy graficzne, zdjęcia, domena internetowa Serwisu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 2. 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez niego treści bezprawnych, mogących wprowadzić w błąd Użytkowników Serwisu lub naruszających dobra osobiste Użytkowników lub osób trzecich.
 3. 3. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań, celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 4. 4. Usługodawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem i użyciem.
 5. 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Usług do określonego terminu, a także udzielenia Użytkownikom rabatu na usługi własne lub podmiotów trzecich, świadczone za pośrednictwem Serwisu lub poza nim.
 6. 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników postanowień Regulaminu, a nadto w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami, za:
  • 1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Serwis świadczy Usługi,
  • 2. utracone korzyści.

§10 Przetwarzanie danych

 1. 1. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
 2. 2. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. 3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia Usług przez Serwis. Osobom, których dane zostały zebrane przez Usługodawcę, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
 4. 4. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”,.
 5. 5. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi, Użytkownik dobrowolnie upoważnia Usługodawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Użytkownika informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
 6. 6. Użytkownik niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach Danych Kontaktowych Użytkownika, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.

§11 Zmiana regulaminu

 1. 1. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę.
 2. 2. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie.
 3. 3. Usługodawca zamieszcza informację o zmianie Regulaminu w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.

§12 Postanowienia końcowe

 1. 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części „Definicje” Regulaminu.
 2. 2. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy,
 3. 3. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania Umowy oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. 4. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
 5. 5. W przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.
 6. 6. Załączniki do Regulaminu zamieszczone pod wymienionymi adresami URL, stanowią jego integralną treść:
 7. 7. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

§13 Treści informacyjne

 1. 1. Treści informacyjne dotyczce m. in. płatności, dostawy, reklamacji i prawa odstąpienia od umowy: